سنگ برگ پاییزی استخراج جدید در اردیبهشت سال ۱۳۹۹

فیلم اول

فیلم دوم

فیلم سوم

فیلم چهارم

فیلم پنجم